• Bedriftshelsetjenesten dinHMS
  landsdekkende godkjent bedriftshelsetjeneste
  - en del av dinHMS-gruppen

  Kontakt oss
  Tap to play video
 • Bedriftshelsetjenesten dinHMS
  - godkjent kvalitetssystem i henhold til
  NS-EN ISO 9001:2015

  Kontakt oss
  Tap to play video

Menneske

"De ansatte er vår viktigste ressurs” er et kjent utsagn, enten det er fra ledere i privat eller offentlig sektor. Hvorfor sørger da ikke flere virksomheter for en bedre ledelse av menneskelige ressurser (HR)?

LØNNSOMHET GJENNOM MENNESKELIGE RESSURSER
Bedriftshelsetjenesten dinHMS as har erfaring og kunnskap som styrker din organisasjon sin evne til best mulig å forvalte de ansattes ressurser - god HR beviselig øker produktivitet og lønnsomhet i organisasjoner.

Ledelse

Ledelse kan defineres som ”evnen til å påvirke andre til å nå et mål i felleskap”. Sagt enklere: ”Å lede, er å få andre til å gjøre de oppgaver de er satt til, samtidig som de trives med det de gjør”. Ledelse er derfor sterkt knyttet til evnen til å motivere og inspirere.

dinHMS as samarbeider tett med ledere på ulike nivåer i bedriften slik at lederne er best mulig skikket til å ivareta sine arbeidsoppgaver. Vi er et faglig nettverk for å veilede bedriftens ledere i vanskelige situasjoner og er rådgivere og bistandsytere ved alvorlig uønskede hendelser.

System

System er viktig for å planlegge, forebygge og sikre etterlevelse av gjeldende lover og regler. Gjennom mange års erfaring har dinHMS en praktisk og målrettet tilnærming til HMS-arbeid.
Vi tilbyr bistand i utarbeidelse, vedlikehold, revisjon og bruk av HMS systemer. Som en av få aktører tilbyr vi fullverdig "online" basert HMS løsning med moduler som avvikshåndtering, aktiviteter og risikokartlegginger med videre. Alt tilpasset din virksomhets størrelse og art.

HVORFOR
dinHMS?

Vi er en samarbeidspartner som bistår øverste ledere, mellomledere og medarbeidere i arbeidsrelaterte spørsmål og kompetanseheving innenfor HMS arbeidet. Våre kunder opplever at vi har kunnskap, service, engasjement, teknologi og vilje til å dele.

Og husk - medarbeiderne har ansvar for aktivt å ta del i de aktiviteter som iverksettes og støtte opp om arbeidet med HMS i virksomheten.
LES MER
dinHMS as er en godkjent og landsdekkende bedriftshelsetjeneste med kunder over hele lande. Vi bistår i bedriftenes forebyggende arbeid for å redusere skader og sykefravær samt fremme trivsel på arbeidsplassen. dinHMS har unik kompetanse med mange praktiske verktøy og onlineløsninger som forenkler og effektiviserer ditt målrettede HMS-arbeid.
Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid, vil man kunne oppnå bedre rutiner, mindre sykefravær og større grad av medvirkning fra de ansatte. Dette gir igjen bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, tillit hos kunder og arbeidslyst hos den enkelte.
Det finnes ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplassundersøkelser. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende. dinHMS har utviklet ulike kartleggingsverktøy som avdekker risikoområder og lovkrav.
dinHMS bistår i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte helseplager og sykdom.
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø berører den enkeltes arbeid og hvordan organiseringen av arbeidet påvirker den yrkesaktive. Om arbeidet virker berikende og gir faglig og personlig vekst, eller om det virker lite motiverende og nedbrytende. Det berører de mer uformelle sosiale relasjonene på arbeidsplassen og om relasjonene er gode eller mindre gode for alle eller noen. Slik som trivsel og klima, konflikter og isolasjon. Til sist omfatter det også samspillet mellom arbeidsoppgaver og person, eller det vi kan kalle organisering og organisatoriske betingelser.
I Norge har over 40 % av sykemeldingene en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en av de største årsakene til sykefravær i arbeidslivet, og medfører konsekvenser både for den som rammes, bedriften og samfunnet.
dinHMS bidrar med kunnskap som kan forebygge helseplager og hindre utstøting fra arbeidslivet.
Gode og helsefremmende arbeidsplasser påvirker sykefraværet på tre måter: De fremmer helse gjennom trivsel, utvikling og vekst. De forebygger uhelse ved å forhindre skade og sykdom og de gjør sykefraværet kortest mulig ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte.
Godt sykefraværsarbeid krever kompetente ledere og at alle i virksomheten kjenner hensikten og målet. Da er arbeidet forankret hos alle; i ledelsen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos folk i ulike støttefunksjoner. Klare rammer og rutiner gjør oppfølgingen av sykmeldte forutsigbar og rettferdig. Når alle har et eierforhold til oppgaven og resultatet, øker sjansen for å lykkes.
Med fysisk arbeidsmiljø menes arbeidsplassens tekniske utforming og hvordan dette påvirker den enkelte i arbeid. Det fysiske arbeidsmiljøet sier noe om i hvor stor grad arbeidstakerne eksponeres for ulike fysiske påkjenninger.
Arbeidsmiljøloven er klar på at fysiske arbeidsmiljøfaktorer, som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling og lignende skal være fullt ut forsvarlige ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.
Mange begreper er nært knyttet til helsefremmende arbeidsplasser, for eksempel friskfaktorer, langtidsfrisk, jobbengasjement, trivsel, arbeidsglede med flere. I praksis handler helsefremmende arbeidsplasser om at ledere og ansatte sammen finner fram til hva en helsefremmende arbeidsplass er for dem. Helsefremmende arbeid er en tilnærming som sammen med tradisjonelt, forebyggende HMS-arbeid utgjør en helhet i arbeidsmiljøarbeidet. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv understreker betydningen av å øke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet. Dette er også viktige mål i det helsefremmende arbeidet.
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
Arbeidsmiljøutvalget og dets oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven ( § 7-2) og i Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. AMU er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AKAN-utvalget
AKAN-utvalget skal organisere og tilrettelegge rusmiddelarbeidet i bedriften. Det skal være en pådriver i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet som bl.a. innebærer at alle medarbeidere får den nødvendige opplæring og informasjon om rusmiddel og avhengighetsproblemer, samt å påse at rusmiddelpolitikk og praksis samsvarer. AKAN-utvalget rapporterer årlig til AMU om aktiviteter og framdriftsplaner. Retningslinjene for AKAN-utvalget som beskriver hvordan arbeidet er organisert, må godkjennes av AMU.

Attføringsutvalg
Utvalget har som oppgave å gi råd/veiledning og konkret oppfølging av enkeltsaker for å hjelpe sykmeldte raskt tilbake til jobb. Utvalget er underlagt AMU og rapporterer til dette utvalget.
Yrkeshygiene betegner det fagområde som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko.
dinHMS leverer en rekke kurs og tilbyr bedriftsinternopplæring. Vi skreddersyr kurs slik at bedriftens systemer og fokusområder blir inkludert i opplæring. Vår erfaring er at tilpassede kurs gir bedre læringsutbytte og nytte for bedriften.

Opplæring og kompetanse er sentralt i alt HMS arbeid og styring av risiko. Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring av ansatte og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø (§ 3-1).
Se vår kurskalender for oppsatte kurs, kursbeskrivelser og påmelding.

Noen av våre tjenester

Kartlegging og risikovurdering

Det finnes ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplassundersøkelser. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende. dinHMS har utviklet ulike kartleggingsverktøy som avdekker risikoområder og lovkrav. dinHMS bistår i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte helseplager og sykdom.

Ergonomisk arbeidsplassbefaring

I Norge har over 40 % av sykemeldingene en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en av de største årsakene til sykefravær i arbeidslivet, og medfører konsekvenser både for den som rammes, bedriften og samfunnet. dinHMS bidrar med kunnskap som kan forebygge helseplager og hindre utstøting fra arbeidslivet.

Online HMS – gjør jobben bedre og enklere

Vi gjør din hverdag enklere ved å tilby markedets mest fleksible system for internkontroll og HMS. Sammen med Kuba Norge AS har vi utviklet vår portal med ulike håndbøker med tilhørende skjema, sjekklister, juridiske dokumenter samt forslag til rutiner og prosedyrer. Systemet kan kjøres på PC/ MAC, mobil og iPad med mer. HMS systemet tilpasses dine behov ut i fra størrelse, kompleksitet og hva slags funksjonalitet du har behov for.

Sykefravær og nærværsarbeid

Gode og helsefremmende arbeidsplasser påvirker sykefraværet på tre måter: De fremmer helse gjennom trivsel, utvikling og vekst. De forebygger uhelse ved å forhindre skade og sykdom og de gjør sykefraværet kortest mulig ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte.Godt sykefraværsarbeid krever kompetente ledere og at alle i virksomheten kjenner hensikten og målet. Da er arbeidet forankret hos alle; i ledelsen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos folk i ulike støttefunksjoner. Klare rammer og rutiner gjør oppfølgingen av sykmeldte forutsigbar og rettferdig. Når alle har et eierforhold til oppgaven og resultatet, øker sjansen for å lykkes.

Nye personvernregler fra 2018 - er du forberedt?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter. Personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter. les mer...

Lettere å kombinere sykmelding og arbeid

Nå kan også de som er 100 % sykmeldt gå tilbake til arbeid uten å gi beskjed til NAV på forhånd. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid. Det eneste som kreves er at arbeidsgiveren kan bekrefte at det er avtalt at arbeidet gjenopptas, dersom NAV spør. Bekreftelsen kan gis både skriftlig og muntlig. I søknaden om sykepenger oppgir arbeidstakeren hvor mange timer hun eller han jobbet i perioden. Det gjør at NAV kan justere sykepengene i tråd med dette, slik at utbetalingene blir riktig.  les mer...

27 april 2018

Utdrag av våre kunder