Kostnader ved sykefravær
11 oktober 2016, 3:04PM

En ukes sykefravær koster omlag 15 000 kroner i 2015.

I 2015 koster en dags sykefravær anslagsvis 3 000 kroner,  og omlag 15 000 kroner i løpet av en arbeidsuke.

I mange sammenhenger er det ønskelig å beregne hvilke konsekvenser sykefravær kan ha for bedrifter, og estimere hvilke kostnader som påløper. Slike kostnadsestimater kan brukes for å synliggjøre gevinsten av tiltak, eller å påvise hva det koster med et høyt sykefravær. Et plutselig fravær vil ha store konsekvenser på kort sikt, og det er viktig at bedriften arbeider med forebyggende tiltak som reduserer konsekvensen av sykefraværet.

Kostnadene omfatter
15 000 kroner er  ekstrakostnaden ved et sykefravær i en uke. Vel halvparten utgjør produksjonstap og halvparten økte utgifter til vikarer, overtid eller lignende. Denne kostnaden ved sykefravær er eksklusive lønnskostnader uavhengig av sykmeldingen og ville ført til dobbeltelling av kostnader.

Ved sykefravær utover 16 dager vil bedriften oppleve at nettokostnadene blir redusert fordi lønn til den sykmeldte blir kompensert fra NAV (opptil 6G). Gjennomsnittskostnaden som presenteres her, har ikke tatt med refusjon av lønn fra NAV. Når man skal regne på lengre fravær, skal trygderefusjonen trekkes fra gjennomsnittskostnaden etter dag 16.

Kostnadene vil variere
Undersøkelser viser at de konkrete kostnadene til et sykefravær vil variere betydelig avhengig av faktorer som fleksibilitet i organisasjonen, hvorvidt andre arbeidstakere kan overta arbeidsoppgavene til den sykmeldte, vikarer ved lengre fravær, den enkelte sykmeldtes funksjon, bransje og lønnsnivå og forhold i arbeidsmarkedet. Ved å gjennomføre kompenserende tiltak ved sykefravær vil man kunne komme ut med lavere kostnader enn gjennomsnittsanslaget tilsier, men tiltakene kan på den annen side utgjøre en merkostnad eller ulempe.