MATTRYGGHET

Hygieneforskrifter

Vår jobb er å bistå deg og dine kolleger slik at dere enkelt kan forholde dere til regelverket for IK-mat og HACCP-også kalt hygieneforskriften. Vår filosofi er «jo enklere jo bedre» slik at du kan bruke din tid og bedriftens ressurser på å sikre trygg mat gjennom gode rutiner.

 

 

Bestill tjeneste

HMS - MATTRYGGHET

Vi leverer et av markedets mest brukervennlige og forståelig IK-mat system med forslag til skjema, sjekklister og rutiner som tilpasses ditt kjøkken. Du får arkiv for lagring av utført oppgaver.
Systemet er egnet for hoteller, restauranter, kafeer, kantiner, catering, storkjøkken, slaktere, bakerier, fiskeforretninger, detaljhandel osv. som må utarbeide interne rutiner for å sikre trygg mat.

 

«Et godt ik-mat og HACCP-system tilpasset din virksomhet bidrar til redusert svinn, økt kvalitet, bedre personalhåndtering og derigjennom økt lønnsomhet».

Ingrid Stølen HMS- rådgiver og yrkeshygieniker dinHMS

KUBA IK MAT

Med Kuba IK Mat har du alltid kontroll på dokumentasjonen når du får uanmeldt besøk fra Mattilsynet.

I Kuba IK Mat systemet finner du viktige funksjoner for å opprettholde gode rutiner for internkontroll:

  • Fortløpende oppdatering fra lovdata
  • Utfør smilefjeskontrollen på egenhånd
  • Utfør temperaturkontrollen fra mobilen
  • Se full oversikt under

IK-MAT SYSTEM

IK-MAT systemet kjøres «online» med moduler for avvik, aktiviteter og oppgaver, sjekklister osv både på PC/ Mac, nettbrett og mobil.

Alle ansatte får tilgang til systemet via egen app og kan varsle avvik og forbedringsmeldinger med både tekst, bilde og video. Varsel blir sendt til den som er ansvarlig for avviket.

Aldri før har organiseringen av et kjøkken vært så oversiktlig og enkelt.

 

ARKIV

Kuba inneholder et digitalt dokumentarkiv for virksomheten. Mappestrukturen er fleksibel og tilpasses med hovedmapper, undermapper og dokumenter etter eget ønske. I tillegg er det eget arkiv for hver enkelt ansatt i virksomheten der dokumenter som berører arbeidsforholdet og/eller personalsaker kan lastes opp.

Dette sier loven:

Interkontrollforskriften

§ 5: Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

MANUELL OG AUTOMATISK TEMPERATURKONTROLL (IK Mat)

Kuba kan leveres som et fullverdig IK Matsystem. I grunnpakken kan man legge inn kjølere og frysere med anbefalte temperaturer og avlese dette manuelt med forhåndsbestemte intervaller. Ved avvik registreres dette i systemet. Kuba kan også levere trådløse sensorer for automatisk overvåking, varsling og dokumentasjon.

Dette sier loven:
Temperatur er viktig for å unngå uønsket vekst av bakterier. Regelverket pålegger deg derfor å sikre at kjølekjeden opprettholdes. 

En ofte observert feil er å gjøre målingene uten plan og hensikt.

AVVIKS MODUL

I avviksmodulen registreres uforutsette hendelser slik at evt. feil kan rettes opp og tiltak kan iverksettes for at det ikke skal skje igjen. Ved registrering via Kuba Appen kan dette gjøres enkelt når det oppdages, og bilder fra mobiltelefonen kan lastes opp på meldingen slik at dette er dokumentert på en god måte. Når avviklet er meldt vil den i bedriften som er satt opp som ansvarlig for avviksbehandling automatisk bli varslet om at det har oppstått et avvik. Vedkomne kan da sette i gang nødvendige tiltak og delegere oppgaver via systemet.

Dette sier loven:

Internkontrollforskriften

En viktig del av internkontrollen er et levende avvikssystem. For at det skal fungere må man ha en HMS-kultur der det ikke bare er godtatt, men forventet, at medarbeiderne på alle nivåer melder fra om avvik.

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse, miljø
og sikkerhetslovgivningen (HMS-lovgivningen). Dette er et krav i regelverket.

HACCP (IK-MAT)

HACCP er fareanalyse og kritiske styringspunkter. Kubas IK mat-modul inneholder rutiner og funksjoner for å ivareta dette på en god måte.

HACCP er en forkortelse for «Hazard Analysis (and) Critical Control Point». Ansvaret for at mat produseres, håndteres og omsettes slik at den er helsemessig trygg, ligger hos aktørene i matkjeden. Kravet til HACCP er fleksibelt. Det betyr at arbeidet med å lokalisere mulige farer og ta nødvendige grep, ikke behøver å være mer omfattende enn hva virksomhetens karakter og omfang tilsier. 

Dette sier loven:

En farevurdering er i korthet en gjennomgang av:

  • Aktiviteter og prosesser som skjer i virksomheten
  • Hvilke farer eller risikoer kan være aktuelle
  • Hvor og i hvilke sammenhenger oppstår de
  • Hva kan du gjøre for å styre og kontrollere at farene ikke fører til helseskade

IK-MAT HÅNDBOK

IK-MAT håndboken gir ansatte og ledere en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og rutiner rundt virksomhetens bearbeiding og servering av matprodukter.

Håndboken er et nyttig oppslagsverk for alle som er involvert i bedriftens matproduksjon. Lover og forskrifter vedlikeholdes av Kuba Norge AS slik at kunden selv ikke trenger å overvåke dette.

IK-MAT SYSTEM

IK Mat-modulen har funksjoner for oppgaver, avvik, sikker jobbanalyse, temperaturregistrering m.m. Dette gir ansatte og ledere en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og rutiner rundt virksomhetens bearbeiding og servering av matprodukter.

TIMEREGISTRERING

I Kuba finnes en enkel modul for registrering, godkjenning og eksport av timelister.

I timeregistreringen kan du differensiere timene på prosjekter og type arbeid. Timelistene kan benyttes som et grunnlag for lønnsberegning.

ONLINE SJEKKLISTER

ONLINE SJEKKLISTER

I Kuba kan man selv lage relevante sjekklister både for vernerunder, brannrunder eller annet HMS-arbeid.

I tillegg kan man selvsagt også lage digitale sjekklister for andre daglige rutiner, f.eks. åpne-/stengerutiner. Alle ansatte med tilgang kan da utføre dette via egen mobiltelefon og evt. registrere avvik som måtte oppdages både med tekst, bilde og/eller film.

HMS - OPPGAVER

Registrer planlagte oppgaver i handlingsplanen for HMS-arbeidet. HMS-ansvarlig kan delegere oppgaver uten å miste oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort. Mange oppgaver gjentar seg med en fast frekvens slik at rett person som er ansvarlig for oppgaven varsles hver gang dette skal gjennomføres.

SIKKER JOBB ANALYSE

Sikker jobbanalyse (SJA) er en systematisk analyse av risikoelementer man gjør i forkant av en spesifikk arbeidsoppgave.

SJA inngår i et foretaks internkontrollsystem og kan gjelde rutinemessige så vel som forefallende arbeidsoppgaver. Denne modulen har mange av de samme funksjoner som du finner i risikoanalysen i Kuba.

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

FRISK HMS - SAMARBEIDSPARTNER

Frisk HMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i Hedmark og Oppland. Med
eierskapet i Follo BHT blir Frisk HMS den
største BHT-aktøren øst for Oslo med
kontorer også i Akershus og Østfold.

Medco BHT SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.